Privacy Policy

Privacyverklaring voor websitegebruikers

(versie 24/01/2024)

Jouw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij over u ontvangen in het kader van het gebruik van onze website www.teamdeslappe.be worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), evenals deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bezorgt je meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

We verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens onder meer via cookies. De cookieverklaring bezorgt je meer informatie over de cookies die we gebruiken op onze website en hoe je je cookie-instellingen kan aanpassen.

 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Fietsclub TDS ( Team De Slappe)

Oude Bevelsesteenweg 6 2560 Kessel

Ondernemingsnummer: 0830.184.002

In geval je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je steeds contact met ons opnemen:

 • via e-mail: info@teamdeslappe.be
 • via post naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy”
 1. DOELEINDEN

We verwerken je persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Contactformulier;
 • Optimalisatie van de website;

Hieronder kan je voor elk van deze doeleinden terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

Contactformulier

Met het oog op het verschaffen van de informatie gevraagd via “www.teamdeslappe.be/contact” op de website, verwerken wij mogelijk je persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres) en/of enige andere gegevens die ons worden medegedeeld (bijv. via je bericht).

Deze gegevens laten ons toe om de gevraagde informatie via het contactformulier op de website te bezorgen en berichten op te volgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je toestemming (art. 6, §1, (a) GDPR), die je ons heeft gegeven door gebruik te maken van het contactformulier op de website. Voor de gegevens van andere personen die vermeld worden in het contactformulier is de rechtsgrond gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om correct uitvoering te geven aan het gevraagde verzoek (art. 6, §1, (f) GDPR).

Wij verkrijgen je persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van jou, hetzij onrechtstreeks van de persoon die het contactformulier op de website heeft ingevuld.

Voor het bezorgen van de gevraagde informatie, houden wij je persoonsgegevens bij tot 5 jaar na de opvolging van de contactopname (plus een verificatieperiode van 1 jaar).

Derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens hebben toegang tot deze persoonsgegevens (IT/cloud providers).

Optimalisatie van de website

Met het oog op het optimaliseren van onze website, verwerken wij mogelijk je elektronische identificatiegegevens (IP-adres en cookies).

Deze gegevens laten ons toe om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden.

De rechtsgrond voor het plaatsen van technisch essentiële en functionele cookies is het gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden (art. 6, §1, (f) GDPR). Analytische, advertentie en sociale media cookies (bijv. om de prestaties van de website te verbeteren via analytische cookies) worden enkel geplaatst indien je toegestemd hebt met het plaatsen van dergelijke cookies via de website (art. 6, §1, (a) GDPR) (voor meer informatie, zie de Cookiebeleid).

Wij verkrijgen je persoonsgegevens steeds rechtstreeks van je.

De bewaartermijn verschilt per cookie en je kunt op elk moment je cookievoorkeuren wijzigen (voor meer informatie, zie de Cookiebeleid).

Derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens hebben toegang tot deze persoonsgegevens (IT/cloud providers). Daarnaast hebben providers van derde-partij cookies mogelijk ook toegang tot je persoonsgegevens.

De rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze (contractuele en buitencontractuele, wettelijke en andere) rechten te vrijwaren (artikel 6, §1, (f) GDPR).

        3. BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen en om je gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven je persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat je gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

 1. RECHTEN

Je kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • een verzoek om intrekking van je toestemming;
 • een verzoek om inzage tot of rectificatie van je persoonsgegevens;
 • een verzoek om wissing van je persoonsgegevens;
 • een verzoek om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • een bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • een klacht als je van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Je kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan ons hiervoor steeds contacteren:

 • via e-mail: info@teamdeslappe.be
 • via post naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy”

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot je persoonsgegevens waarop je volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

Voor die doeleinden waarvoor de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang is, kan je te allen tijde je recht van bezwaar uitoefenen, met vermelding van de redenen die op je specifieke situatie betrekking hebben (voor meer informatie, zie doeleinden hierboven). TDS zal de verwerking van je persoonsgegevens staken tenzij zij van oordeel is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die je aanvoert.

Om je verzoeken correct te kunnen opvolgen en te beantwoorden, verwerken wij je je persoonsgegevens op basis van onze wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit hoofdstuk III juncto artikel 5, §2 GDPR (artikel 6, §1, (c) GDPR). Voor identificatiedoeleinden kunnen wij je om een kopie van de voorkant van je identiteitskaart vragen.

 1. UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.
Via de website www.teamdeslappe.be  heb je steeds toegang tot de meest actuele versie.